logo
plogo
dangky1
new

Danh sách Giáo viên Trung tâm Đào tạo & Sát hạch LX

Đội ngũ quản lý - giáo viên

 image

Nguyễn Thanh Yên

Giám đốc trung tâm

ntyen@kgc.edu.vn

 2

Nguyễn Hoàng Lân

Phó Giám đốc trung tâm

Email : nhlan@kgc.edu.vn

 370641170

Nguyễn Thanh Liêm

Phó Giám đốc trung tâm

Email: ntliem@kgc.edu.vn

 371071208

Phạm Thanh Thảo

Kế toán trưởng

Email: ptthao@kgc.edu.vn

 

18

Đỗ Minh Huy

 

Giáo viên

Email: dmhuy@kgc.edu.vn

hdao  

Huỳnh Hải Đảo

Kỹ thuật - Sân sát hạch

Email: Hhdao@kgc.edu.vn

 af7ba0f1ada277fc2eb3

Danh Thức

Nhân viên kỹ thuật

Email: dthuc@kgc.edu.vn

 370779816

Nguyễn Ngọc Trác

Giáo viên

Email: nntrac@kgc.edu.vn

 

 370532881

Nguyễn Đình Trang

Giáo viên

Email: ndtrang@kgc.edu.vn

 

 370576385

Vũ Minh Tuấn

Gíao viên

Email: vmtuan@kgc.edu.vn

 

 370684895


Trần Quốc Tuấn

Giáo viên

Email: tqtuan@kgc.edu.vn

 

 6a91961dc98e39d0609f

Võ Hồng Vân

Giáo viên

Email: vhvan@kgc.edu.vn

 370825259

Mai Thế Phúc

Kỹ thuật - Sân sát hạch

Email: mtphuc@kgc.edu.vn

 loc 

Phạm Văn Lộc

Giáo viên

Email: pvloc@kgc.edu.vn

 anh 

Nguyễn Thế Anh

Giáo viên

Email: ntanh@kgc.edu.vn

 hungrau

Trần Quốc Hùng

Giáo viên

Email: tqhung@kgc.edu.vn

 370962771

Ngô Quốc Trị

Giáo viên

Email: nqtri@kgc.edu.vn

 

 370817698

Hồ Hữu Văn

Giáo viên

Email: hhvan@kgc.edu.vn

 

 370851684

Hứa Phên

Giáo viên

Email: hphen@kgc.edu.vn

 

 370994190

Nguyễn Văn Trà

Giáo viên

Email: nvtra@kgc.edu.vn

 

 thuong

Trương Thanh Thương

Giáo viên

Email: ttthuong@kgc.edu.vn

 

 trieu

Phan Võ Hải Triều

Giáo viên

Email: pvhtrieu@kgc.edu.vn

 

 tuong_nho

Trương Tấn Tường

Giáo viên

Email: tttuong@kgc.edu.vn

 

 nhanh


Phạm Hồng Nhanh

Giáo viên

Email: phnhanh@kgc.edu.vn

 

 giang

Trần Lam Giang

Giáo viên

Email: tlgiang@kgc.edu.vn

 

 qhung

Lâm Quốc Hùng

Giáo viên

Email: lqhung@kgc.edu.vn

 

 hai


Huỳnh Hồng Hải

Giáo viên

Email: hhhai@kgc.edu.vn

 

 kien

Phạm Trung Kiên

Giáo viên

Email: ptkien@kgc.edu.vn

 

 hng

Phạm Thế Hưng

Giáo viên

Email: pthung@kgc.edu.vn

 

 ha

Nguyễn Văn Hà

Giáo viên

Email: nvha@kgc.edu.vn

 

 duy


Đặng Hoàng Duy

Giáo viên

Email: dhduy@kgc.edu.vn

 

 bay

Dương Văn Bảy

Giáo viên

Email: dvbay@kgc.edu.vn

 

 chau

Ngô Minh Châu

Giáo viên

Email: nmchau@kgc.edu.vn

 

 khoi

Nguyễn Văn Khởi

Giáo viên

Email: nvkhoi@kgc.edu.vn

 

 su

Võ Văn Sử

Giáo viên

 Email: vvsu@kgc.edu.vn

 

 luan

Thái Đắc Luân

Giáo viên

Email: tdluan@kgc.edu.vn

 

 vu_danh

Ngô Hoài Vũ

Giáo viên

Email: nhvu@kgc.edu.vn

 

 khai

Huỳnh Văn Khải

Giáo viên

Email: hvkhai@kgc.edu.vn

 

 loidanh

Trần Văn Lợi

Giáo viên

Email: tvloi@kgc.edu.vn

 

 thoan

Trần Đức Thoan

Giáo viên

Email: tdthoan@kgc.edu.vn

 

 dau

Nguyễn Văn Đẩu

Giáo viên

Email: nvdau@kgc.edu.vn

 

 nghia

Đặng Quốc Nghĩa

Giáo viên

Email: dqnghia@kgc.edu.vn

 

 tuan

Lâm Thanh Tuấn

Giáo viên

Email: lttuan@kgc.edu.vn

 

 vo_minh_hung

Võ Minh Hùng

Giáo viên

Email: vmhung@kgc.edu.vn

 huynh_viet_han

Huỳnh Việt Hận

Giáo viên

email: hvhan@kgc.edu.vn

 nguyen_huu_cuong

 Nguyễn Hữu Cường

 Giáo viên

 Email: nhcuong@kgc.edu.vn

 ta_truong_giang

 Tạ Trường Giang

 Giáo viên

 Email: tagiang@kgc.edu.vn

a81f9ec91d9ec7c09e8f

Nguyễn Thế Phi

Giáo viên

Email: ntphi@kgc.edu.vn

 

Phan Thanh Việt

Giáo viên

Email:ptviet@kgc.edu.vn

khanh

Nguyễn Quốc Khánh

Giáo viên

Email:nqkhanh@kgc.edu.vn

 son

Nguyễn Bảo Sơn

Giáo viên

Email:nbson@kgc.edu.vn

 xuan_son

 Nguyễn Xuân Sơn

Giáo viên

Email:nxson@kgc.edu.vn

 khoa

 Huỳnh Hội Đăng Khoa

Giáo viên

hhdkhoa@kgc.edu.vn

 lam

 Lê Hoàng Lam

Giáo viên

Lhlam@kgc.edu.vn

 

Đinh Hoài Nam

Giáo viên

Email:dhnam@kgc.edu.vn

 

Phạm Tấn Phong

Giáo viên

Email: ptphong@kgc.edu.vn

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 11
Trong tuần: 61
Lượt truy cập: 52904